Privacy

Privacy notice voor onderneming Tjilp BVBA met maatschappelijke zetel te Karel Suykensstraat 31, 2880 Eikevliet en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0542472092 in een positie als data controller/verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 1 – Privacy verklaring
Als onderneming streven wij ernaar om op een wettelijke, correcte en transparante manier uw persoonsgegevens te verwerken. Hieronder informeren wij u welke persoonsgegevens wij van u verwerken en wat de hieraan verbonden doelstellingen zijn.

Artikel 3 – Identificatie van de persoonsgegevens
Diverse persoonsgegevens worden op rechtstreekse wijze verzameld. Het gaat hierbij onder meer om standaardidentificatiegegevens zoals naam, voornaam, adres, emailadres en telefoonnummer en om gegevens voor facturatiedoeleinden zoals bankrekeningnummer en eventueel ondernemingsnummer.

In voorkomend geval worden deze gegevens rechtstreeks verzameld via het afrekenen op de webshop. Hierbij wordt verondersteld dat er uitdrukkelijke toestemming wordt gegeven voor het opslaan van de aangeleverde persoonsgegevens.

Artikel 5 – Doorgifte van persoonsgegevens
De onderneming verbindt er zich toe uw persoonsgegevens niet door te geven aan derde partijen zonder uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 6 – Bewaring van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als hieronder beschreven:
– inactieve accounts worden max. 1 jaar bewaard
– bestellingen in behandeling worden max. 1 week bewaard

Artikel 7 – Rechten van de betrokkene
Als betrokkene worden volgende rechten met betrekking tot persoonsgegevens u door de onderneming gegarandeerd. Aan elke vraag tot uitoefening van een individueel recht wordt binnen een redelijke termijn en kosteloos gevolg gegeven.

  • Recht op inzage – door uitoefening van dit recht kan u zowel inzage als kopie bekomen over welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
  • Recht op verbetering – door uitoefening van dit recht kan u wijzigingen in uw persoonsgegegens steeds laten verbeteren of vervolledigen. Een aanpassing volgt op eenvoudig verzoek.
  • Recht op wissing – door uitoefening van dit recht kan u indien er zich onrechtmatigheden zouden voordoen in de verwerking verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen.
  • Recht op beperking van de verwerking – door uitoefening van dit recht kan u indien er zich onjuistheden voordoen en een vraag tot verbetering loopt of u meent dat er zich een onrechtmatigheid heeft voorgedaan, vragen dat de verwerking wordt beperkt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerkt worden. Loutere opslag van de persoonsgegevens wordt hierdoor niet aangetast, noch eventuele verwerking in het kader van een gerechtelijke procedure, ter bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.
  • Recht op overdraagbaarheid – door uitoefening van dit recht kan u vragen om de door u aangeleverde gegevens terug te bezorgen of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen in een toegankelijk formaat. Dergelijk recht kan door uitoefening van een specifieke proportionaliteitsoefening eventueel worden beperkt.
  • Recht op weigering automatische gegevensverwerking – door uitoefening van dit recht kan u aangeven dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens deel uitmaken van volledig geautomatiseerde gegevensverwerkingen en processen zonder menselijke tussenkomst.
  • Recht op intrekking van de toestemming – door uitoefening van dit recht kan u een eerder gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Hierdoor wordt elke verdere verwerking stopgezet.

Indien u één of meerdere van bovenstaande rechten wenst uit te oefenen dient u contact op te nemen via de gegevens gespecificeerd in artikel 2.
Bovendien kan desgevallend klacht worden ingediend bij de toezichthoudende autoriteit indien u meent dat uw rechten niet worden nageleefd.